แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (อัพเดทสถานะ ไม่มีชุดข้อมูลใหม่)

ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน เคยเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานภาพครอบครัว สภาพร่างกาย สำหรับคนต่างด้าวให้กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตอื่น ๆ เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลการเลือก/ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบฟอร์ม
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเงินสมทบ
* อีเมลผู้ติดต่อ employer.2258@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วันทำการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา นายจ้างผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับมอบอำนาจ ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/bf1e0cc388bfd6847fd588253302d9e1.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564