แบบคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง สปส.1-01 ประกอบด้วย ชื่อสถานประกอบกการ ที่อยู่ รายชื่อเจ้าของกิจการ/หุ้นส่วน หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล จำนวนลูกจ้าง รายละเอียดลูกจ้าง ประเภทของการประกอบกิจการ และค่าจ้าง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบฟอร์ม
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเงินสมทบ
* อีเมลผู้ติดต่อ employer.2258@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วันทำการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจที่ขอขึ้นทะเบียน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL "https://www.sso.go.th/ wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/fe16acc5146f9a5416315bc7a5af6d07.pdf"
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 พฤษภาคม 2564