พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: ผู้ประกันตน (มาตรา 33) ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: ลูกจ้าง

กรองผลลัพธ์
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 285 recent views

    ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกันตน เคยเป็นผู้ประกันตนหรือไม่ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานภาพครอบครัว...
    สำนักงานประกันสังคม 12 พฤษภาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).